Regulamin newslettera | PET LOVER

Regulamin newslettera

Dzień dobry, 

Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że ważne są dla Ciebie zasady dostarczania przeze mnie  Newslettera. W Regulaminie, który znajdziesz poniżej, znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.  Zapoznaj się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących  Regulaminu Newslettera, zapraszamy do kontaktu z nami pisząc na adres e-mail:  kontakt@plpetlover.pl

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

 1. Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Spółkę pod nazwą PET LOVER Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-113) przy ul. Emilii  Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000866296, NIP: 5252840883, REGON: 387392537 (dalej jako: Usługodawca). 
 2. We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@plpetlover.pl lub telefonicznie: 793717971.  
 3. Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu.

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

 1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e mail.
 2. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych  wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych  promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach  oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez  Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę. 
 3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book,  nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np.  poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika  dołączonego do wiadomości). 
 4. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów  mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

 1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać:
  • nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail,  imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów  marketingowych/handlowych lub
  • odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty 9,99 zł  brutto za dostęp do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera.  Aby dokonać zakupu, skontaktuj się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1 adres e-mail lub w inny sposób wskazany do kontaktu.
 2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
  • podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,
  • zaakceptuj Regulamin newslettera,
  • potwierdź swój adres e-mail – w przypadku, gdy na etapie zapisu wskazano  konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
 3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas  nieokreślony z chwilą:
  1. wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku  nieodpłatnego dostępu),
  2. z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści  cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).
 4. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany  niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku  nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy. 
 5. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na  dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie  natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
  • kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny  lub
  • skontaktuj się z Usługodawcą.

§4 Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług  świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest  stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej  zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu  w jakiejkolwiek formie Hasła. 
 2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do  Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej  wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google  Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do  Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
  • aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w  których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc,  *.docx, *.xsl);
  • konta na platformie społecznościowej , np. Meta (Facebook) w przypadku, gdy z opisu treści cyfrowej wynika, iż będzie udostępniona m.in. na dedykowanej grupie,
 4. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści  cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz  o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy  konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści  cyfrowych z Umową.  

§5 Reklamacja

 1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać  doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w  przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od umowy.  
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. 3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do  komunikacji. 
 3. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli  doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez  Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w  szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz  wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.  
 4. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści  cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b ustawy).

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub  pismo na adres wskazany w Regulaminie.  
 2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści  cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§7 Prawa autorskie i licencje

 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej. 
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną. 
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek  sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.  
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym  naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta  odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić  odpowiedzialność cywilną lub karną.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
  • Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas  realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6  ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia  i realizacji umowy;
  •  Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą  przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania  celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6  ust. 1 lit. f RODO)
  • Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o  uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu  ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do  czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o  uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu  dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą  przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu  produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę.
 2. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie  sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co  nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do  otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej  chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej
 3. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie  koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane  firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie  społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym  usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji  celów przetwarzania. 
 4. Usługodawca korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera udostępnianego  przez Mailer Lite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower  Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.  
 5. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: www.plpetlover.pl 
 6. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych,  sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia  przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 7. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym  prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim  przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu z nami celem wyjaśnienia  swoich wątpliwości.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny  z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta  jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z zawartej umowy;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a  Sprzedawcą;
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do  której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w  sprawie umowy;  
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji  UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/ orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile  istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia  usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach  konsumenta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.04.2023r

§10 Słownik pojęć

 1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości; 
 2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym  dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
 3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi; 6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie,  przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na  wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone  przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich  danych;
Shopping Cart
Scroll to Top