Regulamin sklepu | PET LOVER

Regulamin sklepu

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Spółkę pod nazwą PET LOVER Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-113) przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS:  0000866296, NIP: 5252840883, REGON: 387392537, adres do kontaktu: kontakt@plpetlover.pl, dalej  jako Sprzedawca. 

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: jk@plpetlover.pl lub telefonicznie:  +48 793-717-971.

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć: 

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w  przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości; 
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy; 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi; 
 3. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę; 
 4. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie  dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie  Sprzedawcy); 
 5. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba  fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę  ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem; 
 6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 7. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).  
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu; 
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 10. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej; 
 11. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
 13. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 14. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp  do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą)  i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 17. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
 15. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. 

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą  na prawach konsumenta. 
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz  potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem  postanowienia poniżej. 
 5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą  akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 

§3 CENA

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem  sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć  podatek VAT. 
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient  zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem  zamówienia.  
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed  wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia  oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.  
 5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin  przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed  pierwszego zastosowania obniżki. 
 6. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem  zamówienia. 

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane  w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu __AUTO PAY_ do oferowania płatności on-line. 
 3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą  płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych  przez Serwis, a także za pobraniem (o ile tego sposobu nie wyłączono przy zakupie konkretnego  Produktu). 
 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie  wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności. 
 5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
  • wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie  przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
  • po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób  płatności, sposób dostawy);
  • zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych  dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia; zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z  wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie  złożenia zamówienia.
 6. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za  pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
  •  wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
  • po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane  Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  • przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane  Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego  zamówienia;
  • zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w  tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem  płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane  przed zawarciem Umowy. 
 8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta  w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta  formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania  Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.  

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku gdy z Oferty nie  wynika inaczej, czas przygotowania zamówienia wynosi do 3 Dni roboczych, a termin dostawy  wynosi od 3 dni do 7 Dni roboczych. 
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, należy liczyć od dnia zawarcia  umowy. 
 3. Sprzedawca informuje Klienta o:
  • terminie przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w Dniach roboczych oraz
  • terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w Dniach roboczych – w zależności od wybranego  przez Klienta sposobu dostawy. 
 4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski. W przypadku dostaw realizowanych poza Polskę lub  innymi wskazanymi wyżej krajami, Klient uzgadnia indywidualnie ze Sprzedawcą szczegółowe  warunki dostawy.  
 5. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu  odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 6. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność  Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod tym adresem lub e mailowo/telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W  przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do  Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone  zostaną koszty ponownej dostawy. 
 7. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia  nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru. 

§6 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami. 
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych  drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów  przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które  zminimalizują wskazane wyżej zagrożeni.
 3.  W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu  (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  • aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie  dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem  ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt. 

§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz  znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  podlegającym ochronie prawnej. 
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego  Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez  Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną. 
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez  Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze  rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza  zakresem dozwolonego użytku.  
 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez  ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu.  Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.  
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub  w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby  korzystania z materiałów;
  • modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek,  instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
 6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw  autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia.  Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną. 

§8 REKLAMACJE I ZWROTY

WARUNKI REKLAMACJI 

 1. Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku przeterminowanego produktu lub uszkodzonego podczas transportu. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.plpetlover.pl objęte są gwarancją zwrotu zakupionego produktu.
 2. Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będzie on przeterminowany lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek poinformować sprzedawcę , odesłać zakupiony towar na adres: Pet Lover Sp. z o.o. Emilii Plater 53/26p, 00-113 Warszawa nie później niż do 7 dni od daty odbioru przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć opis wady.
 3. Reklamacja nie obejmuje użytkowanego produktu.
 4. Do każdej przesyłki, wysyłana jest paragon lub faktura VAT, które stanowią jedyną podstawę do reklamacji.
 5. Na podjecie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji Sklep Internetowy www.plpetlover.pl ma 14 dni.
 6. Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie towaru zaraz po jego otrzymaniu i poinformowaniu nas o wadzie telefonicznie lub pisemnie.
 7. W przypadku wady fabrycznej zwrócony towar zostanie wymieniony na towar bez wad jeśli aktualny stan magazynowy na to pozwala.
 8. Jeśli wymiana jest nie możliwa z powodu zwrotu, Klient w ramach uznanej reklamacji może wymienić wadliwy towar na inny lub zażądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar.
 9. Po odbiorze paczki sprawdź jej zawartość. Jeśli ilość nie zgadza się z wysłaną fakturą, masz obowiązek sporządzić protokół szkody z kurierem . Tylko na tej podstawie możemy przyjąć reklamację braku produktów.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: Pet Lover Sp. z, Emilii Plater 53/26p, Warszawa, 00-113
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@plpetlover.pl
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- produktów, które zostały naruszone i nie są oryginalnym opakowaniu,
- produktów, które były używane,
- w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta,  a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany. 
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia  do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.  3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów 
  • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia  natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści  cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych  niedogodności dla Klienta.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w  zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.  
 5. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku  ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie,  Klient może odstąpić od umowy.  
 6. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,  jeżeli:
  • Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub  usługi cyfrowej lub 
  • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin  dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca  nie dostarczył jej w tym terminie.
 7. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści  cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.  

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na  prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze  jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
  • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał  w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo  odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest  zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią  zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a  Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
  • przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji  Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
  • przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin  przydatności do użycia;
  • przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem  umowy o prenumeratę;
  • przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu  umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których  wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie  sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient  wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa  została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w  związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient  powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom  trzecim. 

§11 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz  Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta  rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony. 
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika,
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące  Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić  indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło  generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie  ustanowić nowe hasło.  
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny  sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu  wypowiedzenia bez podania przyczyny. 
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w  ramach Konta Użytkownika. 
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  • z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta);
  • pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu  lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi  obyczajami;
  • bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem  lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta). 

§12 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie  jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a  Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu  na siedzibę Sprzedawcy. 
 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać  przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze. W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie  odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do  wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady  rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach  konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy  na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia  umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

§13 OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane. 
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z  danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających  dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z  podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do  pozostawienia opinii.  
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów  Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę. 
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów  Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów. 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej  niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą  stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie  bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli  tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu  umowy. 
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym,  całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe  było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru,  wprowadzenie stanu wyjątkowego. 
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,  wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie  podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym  oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste  osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z  zawartej umowy;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której  statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy  konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn,  w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te  wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą  elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w  zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany  czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą  kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę. 
 7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10. 
 9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10. 
 10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają  konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie  da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą. 
 11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 12. Regulamin obowiązuje od dnia 6.04.2023r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek  przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w  przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w  którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a  w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W  przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w  posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż  przewoźnik).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o  odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane  pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Nasze dane do kontaktu: PET LOVER Sp. z.o.o., ul. Emilii Plater 53/26p, 00-113 Warszawa.
 4. KRS: 0000866296, NIP: 5252840883, REGON 387392537, kontakt: e-mail: jk@plpetlover.pl,  tel.: +48 793-717-971.
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą  wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym  zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w  każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia  nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie  14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 
 3. Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w  sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od  umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w  której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Nasze dane do kontaktu: PET LOVER Sp. z.o.o., ul. Emilii Plater 53/26p, 00-113 Warszawa. KRS: 0000866296, NIP: 5252840883, REGON 387392537, kontakt: e-mail: jk@plpetlover.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia oad umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*…………………………………….  dotyczącej*/polegającej na*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko, adres Klienta*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis* (o ile wysyłane w wersji papierowej)……………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………………………

* uzupełnić

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Nasze dane do kontaktu: PET LOVER Sp. z.o.o., ul. Emilii Plater 53/26p, 00-113 Warszawa. KRS: 0000866296, NIP: 5252840883, REGON 387392537, kontakt: e-mail: jk@plpetlover.pl

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: ___________________ z dnia ____________________

Dotyczy produktu: ___________________________________________________ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.  Niezgodność Towaru z umową polega na: ____________________________________________________________________
Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________________________

Z uwagi na powyższe, proszę o: ___________________________________________________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko, adres Klienta* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis* (o ile wysyłane w wersji papierowej) ………………………………………………………………………………………………………………

Data ………………….* uzupełnić

Shopping Cart
Scroll to Top